WERELDBURGERSCHAP
cursussen - trainingen - conferenties

Wat aan de Stichting Wereldontmoetingen vooraf ging

Al sinds de oprichting in 1961 is Kontakt der Kontinenten een ontmoetingsplaats van geestelijke bedienaren. Aanvankelijk was het een vormingscentrum waar bijscholingscursussen werden gegeven aan rooms-katholieke missionarissen: mannen en vrouwen, die naar ‘de missie’ gingen om daar te werken te midden van de lokale bevolkingsgroepen, of die juist daarvan op verlof kwamen naar Nederland. Door het ouder worden van de doelgroep stopten deze cursussen rond het einde van de twintigste eeuw.

Een nieuwe kans

Van 2002 tot 2014 werden er door Kontakt der Kontinenten Training & Advies, in samenwerking met CINOP, inburgeringsprogramma’s verzorgd voor geestelijke bedienaren die naar Nederland kwamen. In het begin alleen voor imams, maar gaandeweg ook voor alle andere geestelijke bedienaren die deze inburgeringscursus moesten volgen vanaf 2007. De sleutelwoorden die telkens gehoord werden waren ‘interreligieuze dialoog’. Die dialoog werd zonder uitzondering door alle cursisten als uiterst waardevol ervaren. Contact met ‘collega’s’, iets wat in de dagelijkse praktijk van een geestelijke bedienaar zeker niet vanzelfsprekend is. Jaarlijks werden ook drie terugkeerbijeenkomsten georganiseerd rond thema’s als ‘De rol van religie bij integratie’, ‘Jongeren en religie’, ‘Omgaan met conflicten’, et cetera. Als zeer belangrijk beoordeelden de deelnemers het platform dat tijdens deze bijeenkomsten geboden werd voor het onderlinge contact.

Oprichting Stichting Wereldontmoetingen

Nadat de overheid in 2013 had besloten om te stoppen met het specifieke inburgeringstraject voor geestelijke bedienaren wilde Kontakt der Kontinenten Training & Advies dit platform blijven bieden voor verdieping en bijscholing. Teneinde een en ander te formaliseren is in 2014 de Stichting Wereldontmoetingen opgericht.

De doelstelling van de Stichting Wereldontmoetingen

‘In deze tijd, waarin de interreligieuze en interculturele dialoog en ontmoeting zo uitermate noodzakelijk zijn, biedt de Stichting Wereldontmoetingen een platform waar met elkaar van gedachten kan worden gewisseld over actuele maatschappelijke en religieuze onderwerpen. Tegelijkertijd doet de stichting een aanbod voor verdieping van de kennis en vaardigheden.

Themabijeenkomsten

In 2016 werd in samenwerking met Dr. Abdelilah Ljamai, universitair docent Islam en Humanisme aan de Universiteit voor Humanistiek te Utrecht en expert op het gebied van deradicalisering, een programma-aanbod ontwikkeld van themabijeenkomsten rond: Radicalisering, angst en het antwoord van onze samenleving. Doorbreek de verstarring!
In het najaar werden twee bijeenkomsten georganiseerd: ‘Het grijpt om zich heen!’ en ‘De onverzoenbare waarheid …?’. In het voorjaar van 2017 volgde een derde, tevens laatste bijeenkomst: ‘Weerbaarheid versus radicalisme … een weg naar verbinding’.

Inspiratiepodium

De Stichting Wereldontmoetingen blijft zoeken naar wegen om de platformfunctie te vervullen. Maar ook om belangrijke maatschappelijke thema’s onder de aandacht te brengen. Zo is eind 2018 in samenwerking met de Universiteit van Humanistiek en Kontakt der Kontinenten Training & Advies een inspiratiedag verzorgd over (De)radicalisering: verleiding en weerbaarheid.